title

description

title title

title

description

title title

title

description

title title

title

description

title title
Home

postheadericon Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor verlening van diensten

van "Albrama B.V.", Dorpsstraat 13, 3626 AC Nieuwer ter Aa, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51959194, hierna te noemen: Albrama. 

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: 
Albrama: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. 
Opdrachtgever: de wederpartij van Albrama. 
Overeenkomst: de op schrift vastgelegde overeenkomst tot verlening van diensten. 
Diensten: De door Albrama ten behoeve van opdrachtgever te verrichten werkzaamheden gelegen op de volgende gebieden:

 1. Het analyseren van bedrijfsprocessen en daaraan gerelateerde informatie(data)
 2. Het adviseren van mogelijke oplossingen ten behoeve van verandering en of aanpassing van bestaande bedrijfsprocessen, indien gewenst door middel van aan te dragen geautomatiseerde oplossingen van externe leveranciers
 3. Het leiden en begeleiden van organisaties of delen daarvan bij veranderingsprocessen met inbegrip van alle daarin optredende deelprocessen. Diensten op dit gebied worden in deze algemene voorwaarden verder aangeduid als interim-professional diensten. De uitvoerende persoon wordt aangeduid als interim-professional.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Albrama en een opdrachtgever. 
2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn opgenomen. 
3. Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden die worden gehanteerd door opdrachtgever gelden slechts voorzover deze uitdrukkelijk (geheel of gedeeltelijk) in de opdrachtbevestiging of de overeenkomst door Albrama van toepassing verklaard zijn. 
4. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Albrama en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. 
2. De door Albrama gemaakte offertes zijn bindend indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen de gestelde geldigheidstermijn en zonder voorbehoud of wijziging wordt bevestigd. 
3. Orders, overeenkomsten en afspraken die tot stand komen zonder een voorafgaande offerte zijn voor Albrama eerst bindend indien en voor zover deze door haar schriftelijk zijn bevestigd. 
4. De prijzen in aanbiedingen, offertes, opdrachten en opdrachtbevestigingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
5. Indien opdrachtgever in zijn order of orderbevestiging verwijst naar zijn eigen inkoop- of andere voorwaarden en/of dergelijke voorwaarden daar aan toegevoegd heeft, dan is Albrama niet verplicht opdrachtgever opnieuw te wijzen op het onverminderd van toepassing zijn van artikel 2 lid 3 van deze voorwaarden. 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Albrama zal zich inspannen de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan de (interim-) professional (al naar gelang de van toepassing zijnde diensten) opgedragen taak mag worden verwacht. Voor de werkzaamheden op het gebied van interim-professional diensten, heeft deze verplichting het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door de interim-professional geleverde dienst. 
2. Albrama zal ervoor zorgdragen dat de overeenkomst wordt uitgevoerd door medewerkers die naar de mening van Albrama voldoende gekwalificeerd zijn. Albrama behoudt zich het recht voor om tussentijds medewerkers te vervangen. Zulke wijzigingen zullen de uitvoering van de overeenkomst niet zodanig nadelig beïnvloeden dat daardoor de kwaliteit gevaar loopt. 
3. Geen enkele medewerker die door of via Albrama belast wordt met het begeleiden van personen aangemeld door opdrachtgever in het kader van de overeenkomst, zal middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of omgevingen of situaties kiezen, creëren of laten ontstaan die het vermogen van de te begeleiden personen beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van de voor de persoonlijke situatie dreigend letsel of gevaar. Deze personen zullen daarom te allen tijde volledig zelf verantwoordelijk zijn voor hetgeen zij doen en/of laten. 
4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Albrama het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Albrama zal opdrachtgever van tevoren hierover informeren. 
5. Wanneer Albrama opdracht krijgt in samenwerking met een derde partij een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wie met de leiding en coördinatie van de werkzaamheden belast wordt en wat ieders taak daarbij is. Deze coördinatie houdt in dat een actieve controle en bestuur volgens de geldende managementmethoden met alle daarbij behorende informatiestromen zal worden uitgeoefend. 
6. Opdrachtgever zal er steeds voor zorgdragen dat één van zijn medewerkers met voldoende kennis van zaken en autorisatie tijdens de uitvoering van de overeenkomst als contactpersoon voor Albrama zal zijn aangewezen en als zodanig zal functioneren. 
7. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Albrama aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan Albrama worden verstrekt. Albrama is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet deugdelijk, volledig of tijdig aan Albrama zijn verstrekt, heeft Albrama het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Albrama de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en heeft betaald. 
9. Indien door Albrama of door Albrama ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
10. Opdrachtgever vrijwaart Albrama voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. 
11. Geheel of gedeeltelijke overdracht van de overeenkomst door opdrachtgever of enige daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen van opdrachtgever is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van Albrama. 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst dient te worden gewijzigd naar omvang, tijdschema, inhoud, kosten of voorwaarden, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Deze wijziging wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer Albrama deze wijziging schriftelijk heeft bevestigd. 

Artikel 6 Honorarium en kosten
1. De door Albrama aan opdrachtgever te factureren kosten omvatten:

 1. de honorering van de werkzaamheden,
 2. de gemaakte kosten.

De in sub 1 genoemde honorering wordt bepaald op basis van de werkelijk gemaakte uren (waarbij de helft van de dagelijkse reistijd vice versa wordt gerekend tot werktijd) vermenigvuldigd met het geldend tarief of is overeenkomstig een van te voren afgesproken bedrag. De in sub 2 genoemde kosten worden bepaald op basis van de werkelijk gemaakte kosten of is overeenkomstig een van te voren afgesproken bedrag. 
2. De door Albrama opgegeven of in de overeenkomst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten, welke in verband met het uitvoeren van de overeenkomst zijn verschuldigd. De BTW en overige heffingen, rechten of lasten zullen opdrachtgever in rekening worden gebracht conform op het moment van facturering geldende bepalingen ter zake. Wijzigingen of aanvullingen op deze bepalingen geven opdrachtgever niet het recht de overeenkomst op te zeggen. 
3. De door Albrama opgegeven of in de overeenkomst genoemde prijzen en tarieven zijn geldig voor de daarbij genoemde periode en, indien geen periode genoemd is, voor de nog resterende periode van het kalenderjaar waarin de opgave gedaan is c.q. de overeenkomst tot stand is gekomen. 

Artikel 7 Betaling
1. Facturering door Albrama zal plaatsvinden aan het einde van elke kalendermaand waarin uitvoering van de overeenkomst plaats vond of kosten zijn gemaakt. Betalingen dienen zonder enige korting of verrekening te geschieden uiterlijk 21 dagen na de factuurdatum. 
2. Indien opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, dient zij Albrama hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Voorts is zij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum. 
3. Albrama zal van de door haar medewerkers in het kader van de uitvoering van de diensten bestede tijd en gemaakte kosten een administratie bijhouden, welke behoudens door opdrachtgever geleverd tegenbewijs, tot bewijs zal strekken. 
4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 21 dagen dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Albrama op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
6. Albrama heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Albrama kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Albrama kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 

Artikel 8 Incassokosten
1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. 
2. Indien Albrama hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever. 

Artikel 9 Onderzoek, reclames
1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van interim-professional diensten:

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever onverwijld aan Albrama te worden gemeld. De gedetailleerde schriftelijke bevestiging van de ingebrekestelling dient binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden bij Albrama binnen te zijn, zodat Albrama in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Albrama de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Albrama slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.
 4. Een klacht, bedoeld als in het eerste lid van dit artikel schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 5. Vorderingen van opdrachtgever gebaseerd op de stelling dat de door Albrama verrichte werkzaamheden niet voldoen aan de overeenkomst, verjaren door verloop van één jaar na afloop van de werkzaamheden.

Artikel 10 Annulering, opzegging, verzuim
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. 
2. Indien de overeenkomst tussentijds geheel of gedeeltelijk wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Albrama recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Albrama zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, gemaakte kosten, ingekochte producten en de kosten voortvloeiende uit eventuele door Albrama voor uitvoering van de overeenkomst aangegane verplichtingen aan derden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever. 
3. Indien opdrachtgever de in de overeenkomst genoemde begeleiding geheel of gedeeltelijk annuleert binnen een termijn van 30 dagen voor de geplande aanvang, zal opdrachtgever geen recht hebben op vermindering van het overeengekomen bedrag. 
4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Albrama, zal Albrama in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, gemaakte kosten, ingekochte producten en de kosten voortvloeiende uit eventuele door Albrama voor uitvoering van de overeenkomst aangegane verplichtingen aan derden. 
5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Albrama extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. 

Artikel 11 Opschorting en ontbinding
1. Albrama is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • na het sluiten van de overeenkomst Albrama ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever de overeenkomst slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is Albrama bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Albrama op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Albrama de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
4. Wanneer de uitvoering van de overeenkomst na een opschorting verder voortgang vindt zullen de extra werkzaamheden voortvloeiend uit het opnieuw moeten opstarten van de werkzaamheden door Albrama worden vergoed door opdrachtgever op basis van de hieraan bestede tijd, gemaakte kosten en de gemaakte toezichtkosten tijdens de opschorting. 
5. Albrama behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. Indien en voorzover er sprake is van levering van interim-professional diensten, is Albrama jegens haar opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan de interim-professional toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden. De aansprakelijkheid van Albrama is beperkt tot de hoogte van het honorarium van de betreffende opdracht, met een maximum van éénmaal het jaarhonorarium. 
2. De totale aansprakelijkheid van Albrama voor zaak- of personenschade zal in geen geval meer bedragen dan € 1.135.000,= per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis. 
3. De aansprakelijkheid van Albrama voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 
4. Buiten de in lid 3 genoemde gevallen rust op Albrama geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. 
5. De aansprakelijkheid van Albrama wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Albrama onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Albrama ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Albrama in staat is adequaat te reageren. 
6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Albrama meldt. 

Artikel 13 Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart Albrama voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom of merkrechten op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 
2. Indien opdrachtgever aan Albrama informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten en eventuele licentiekosten voor het gebruik ervan reeds zijn voldaan of voldaan zullen worden door opdrachtgever voor de gehele gebruiksperiode. 

Artikel 14 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Albrama geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Albrama niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Albrama heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Albrama haar verplichtingen had moeten nakomen. 
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
5. Voorzoveel Albrama ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Albrama gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 15 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie geldt niet als vertrouwelijk indien sprake is van algemene bekendheid, of van informatie waarover de ene partij reeds beschikking had voordat zulke informatie door haar werd ontvangen van de andere partij, dan wel op rechtmatige wijze van derden is verkregen.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Albrama gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Albrama zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Albrama niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Albrama zich de rechten en bevoegdheden voor die Albrama toekomen op grond van de Auteurswet. 
2. Alle door Albrama verstrekte informatie, materialen en resultaten, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, presentaties, beschrijvingen van (delen van) cursussen, trainingen, workshops of conferenties enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Albrama worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Opdrachtgever dient de verstrekte informatie, materialen en resultaten veilig te bewaren of op te slaan. 
3. Het is opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Albrama niet toegestaan zelf (delen van) cursussen, trainingen, workshops of conferenties te organiseren of geven voor zover daarbij van informatie, materialen en resultaten van Albrama gebruik wordt gemaakt. Albrama is bevoegd aan die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding aan Albrama. 
4. Albrama behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 17 Niet-overname personeel
Ieder van de partijen, Albrama en opdrachtgever, zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede 6 maanden na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met de andere partij, medewerkers van de andere partij of van ondernemingen waarop ter uitvoering van deze overeenkomst beroep is gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. 

Artikel 18 Toepasselijk recht
De overeenkomst tussen opdrachtgever en Albrama wordt beheerst door Nederlands recht. De geschillen welke tussen opdrachtgever en Albrama mochten ontstaan naar aanleiding van een door opdrachtgever met Albrama gesloten overeenkomst, dan wel n.a.v. nadere overeenkomstendie daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. 

Artikel 19 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Albrama zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, in welk geval Albrama opdrachtgever van haar voornemen schriftelijk op de hoogte zal stellen waarbij opdrachtgever gedurende een periode van één maand na ontvangst van bedoelde kennisgeving het recht heeft de overeenkomst per aangetekende brief op te zeggen tegen het einde van de dan lopende kalendermaand. Indien opzegging door opdrachtgever, zoals in de vorige zin bedoeld, niet heeft plaatsgevonden binnen de daartoe gestelde termijn, zullen de bedoelde wijzigingen cq. aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden geacht worden deel uit te maken van de overeenkomst vanaf de datum waarop opdrachtgever uiterlijk haar bericht van opzegging had kunnen geven. 
2. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht. 
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst (behoudens het gestelde in lid 1 van dit artikel). 
4. Deze voorwaarden zijn ook te raadplegen via de website van Albrama:www.Albrama.com

 

Bovenstaande versie van de Algemene Voorwaarden is voor het laatst op 28 februari 2011 herzien en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.